Loader

Szanowni Państwo

W związku ze zmianami w systemie ochrony danych osobowych wynikającymi z wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku [RODO], informujemy Państwa że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest SYSTEM S.C. z siedzibą w Kielcach przy ul. Peryferyjnej 15D, NIP 959-176-50-92

2. W przypadku wyrażenia przez Państwa dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, są one przetwarzane wyłącznie w celach, na które wyrazili Państwo zgodę, spośród następujących celów:

- przekazywanie ofert zakupu towaru oferowanego przez Administratora danych osobowych – nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody,

- w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania i wykonania umów sprzedaży - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

- dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na SYSTEM S.C. na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

- dla celów analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes SYSTEM S.C. (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uzasadnionym interesem SYSTEM S.C. jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej,

- w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu SYSTEM S.C. polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes SYSTEM S.C. (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

- otrzymywanie newslettera – nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody,

- wykonania i rozliczenia umowy zawartej z Administratorem danych osobowych – nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy,

- marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes SYSTEM S.C. (art. 6 ust. 1 lit. f) - nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody albo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Państwa danych osobowych na cele marketingowe.

3. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią przepisy:

- art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

- art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w przypadku podejmowania na Państwa żądanie czynności przed zawarciem umowy – w tym wysyłania ofert handlowych na Państwa żądanie, a także w związku z realizacją umowy,

- art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej oraz rachunkowej do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz wygaśnięcia obowiązków rachunkowych,

- art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby związane z prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych osobowych w postaci: zabezpieczenia możliwości dochodzenia roszczeń, posiadania historii zamówień klientów, a także na cele marketingowe – do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być:

- dostawcy systemów informatycznych oraz usługi IT,

- obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe,

- operatorzy pocztowi i kurierzy,

- operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,

- organy uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ich brak uniemożliwia jednakże zawarcie i wykonanie umowy z Administratorem danych osobowych.

6. SYSTEM S.C. nie będzie przekazywać danych osobowych do państw trzecich.

7. Dane osobowe będą przetwarzane: (i) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży - przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów sprzedaży, (ii) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usług drogą elektroniczną -przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną, (iii) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Pani/Pana przez SYSTEM S.C. treści marketingowych - do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie, (iv) w przypadku o którym mowa w pkt. 3 lit. d) powyżej - przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną (v) w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. e) powyżej - do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

8. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych SYSTEM S.C. prosi o wycofanie zgody z formie pisemnej na adres: SYSTEM S.C., ul. Peryferyjna 15D, 25-526 Kielce lub elektronicznej ( wiadomość email na adres biuro@system-kielce.pl).

9. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

10. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora danych narusza przepisy prawa, uprawnieni są Państwo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skarga wolna jest od opłat.

11. Państwa dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.